สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
วิชาิวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

13  ก.พ. 2555 เวลา 13:00 – 14:00 น.