กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยครูเชิด ปันแปง และครูเมธาวี วัฒนะ ได้จัดให้ความรู้เรื่่องการใช้สื่อ Socia Media แก่คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์